การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู กลุ่มโรงเรียนห้องแซง

 

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู (Performance Agreement Workshop) สำหรับครู กลุ่มโรงเรียนห้องแซง และกลุ่มโรงเรียนกุดเชียงหมี-สามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 103 คน

ภาพ

Leave a Reply