Site icon ดร.บวร เทศารินทร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมห้องเรียนที่มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนตามข้อตกลงการพัฒนางานของครูผู้สอน

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมห้องเรียนที่มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนตามข้อตกลงการพัฒนางานของครูผู้สอน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย (มหาพิมพ์สงเคราะห์) โดยมีครูเข้ารับการพัฒนา 45 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สพป.ยโสธร เขต 1

Exit mobile version