Site icon ดร.บวร เทศารินทร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู รุ่น 2

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู (Performance Agreement Workshop) สำหรับครู รุ่นที่ 2 จำนวน 76 คน

Exit mobile version