ประกาศนโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของจุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สมรรถนะ ; การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม, การพัฒนานวัตกรรมตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, การกำหนดกลยุทธ์ทำงาน

สมรรถนะ ; การบริหารและความเป็นผู้นำ, การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกยุทธ์

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมพิจารณา โดยให้ความเห็นชอบ

– วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2565-2568 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-นโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของจุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อประกาศ กำหนดเป็นกรอบประเด็นท้าทายในการจัดทำข้อตกลงพัฒนางานของครู ผู้บรืหาร และศึกษานิเทศก์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

เป็นส่วนหนึงของ EDPAproject

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s