การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู

สมรรถนะ ; การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม, การพัฒนานวัตกรรมตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, หลักสูตรอบรม

สมรรถนะ ; การบริหารและความเป็นผู้นำ, ประธานจัดทำหลักสูตรฯ, ประธานเปิดการเปิดงานฯ

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู (Performance Agreement Workshop) ซึ่งเป็นการทดลองใช้หลักสูตรฯ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านช่องเม็ก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

Leave a Reply