การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

สมรรถนะ ; การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ, การยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ, การแสดงความยินดีผู้ร่วมวิชาชีพ, การเสริมสร้างขวัญกำลังใจผู้ร่วมวิชาชีพ

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการประชุมสัมนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดยในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จัดขึ้นตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผ่านระบบ (Zoom) ณ ห้องประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

VTR.https://www.youtube.com/watch?v=yheHErJLT7c

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: