10 ข้อดีของระบบวิทยฐานะการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูฯแบบใหม่ (PA)

ถอดความจากการฟัง live  พบ 10 ข้อดีของระบบวิทยฐานะแบบใหม่ ที่นำเสนอโดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการก.ค.ศ. ได้แก่

1.“ลด” ความซ้ำซ้อนของการประเมิน

2.“ละ” ความสนใจจากมหกรรมประกวดแข่งขัน หันมาเอาใจใส่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม

3. “เลิก” สะสมแฟ้ม โล่ รางวัล ป้ายไวนิล ฟิวเจอร์บอร์ด และการขึ้นป้ายรอบรั้วโรงเรียน

4. “หลีก” การล่าใบประกาศฯ การนับชม.อบรม หรือ ชม.PLC ที่จริง ๆ ไม่ได้ทำ

5. “เลี่ยง” การวัดคุณภาพจาก คะแนน O-NET เพราะบริบทโรงเรียน ห้องเรียน และผู้เรียนไม่เหมือนกัน

6. “รวดเร็ว” ใช้ระบบออนไลน์ ไม่ต้องรอผลเป็นปี ๆ ส่งใหม่ได้ทุกภาคเรียน

7. “โปร่งใส” ผู้ประเมินทุกคนต้องผ่านการพัฒนา ใช้ระบบการสุ่ม ไม่ต้องวิ่งเข้าหา ลูบหน้าปะจมูก ต้อนรับขับสู้ ดูแลเอาใจ

8.​ “ไม่ต้องเสียเงิน” ไม่ต้องจ้างใครทำวิจัย (หรือจ้างใครมาถ่ายคลิป เพราะประเมินจากคุณภาพการสอน ไม่ใช่ ประเมินคุณภาพคลิปที่ส่งมา

9. “ยุติธรรม” แยกตัวชี้วัดการประเมินตามลักษณะห้องเรียน (สามัญ ปฐมวัย กศ.พิเศษ กศน. อาชีวะ) เมื่อได้แล้วไม่ขึ้นหิ้ง มีการประเมินเพื่อคงวิทยฐานะตามระดับ ดูแลครูในพื้นที่ยากลำบาก ครูที่พัฒนาตนเอง และมีความสามารถ

10. “ผลลัพธ์เกิดกับผู้เรียน” อย่างแท้จริง

ที่มา : FB สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: