ก.ค.ศ. เตรียมไลฟ์สดชี้แจงหลักเกณฑ์เกณฑ์การขอมีหรือวิทยฐานะ(เกณฑ์ใหม่) 5 ก.ย.นี้

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)เปิดเผยว่า ความคืบหน้าของการเตรียมการสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการประเมินวิทยฐานะใหม่ (PA) ภายใต้ชื่อ “ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PA”  ในวันที่กันยายน ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. ผ่านระบบ Live ทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ก่อนเริ่มทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามแนวทางการประเมินวิทยฐานะใหม่ (PA) พร้อมกัน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้ติดตามรับชม การ Live สดทางเพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และทางช่อง YouTube สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าถึงข้อมูลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมกว่า 300,000 คน

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวต่อว่า เนื่องจาก ก.ค.ศ. ได้เห็นชอบการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน ทุกตำแหน่ง และทุกวิทยฐานะใหม่ ซึ่งเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการศึกษาในปัจจุบันและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะใหม่ทั้ง 4 สายงาน คือสายงานการสอน (ว 9/2564) สายงานบริหารสถานศึกษา (ว 10/2564)  สายงานนิเทศการศึกษา (ว 11/2564) และสายงานบริหารการศึกษา (ว 12/2564) ซึ่งได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว ไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ และสามารถตอบโจทย์การพัฒนาครูและยกระดับผลลัพท์การเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง 

ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานก.ค.ศ. จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PA” ขึ้นซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะได้ทำความเข้าใจแนวคิดการพัฒนาดังกล่าวและสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนในทิศทางเดียวกัน

“ผมและผู้บริหาร สำนักงาน ก.ค.ศ. มีความคาดหวังอย่างสูงว่าระบบวิทยฐานะใหม่นี้ จะเป็นกลไกในการพลิกโฉมวิชาชีพครูสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นและตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำความเข้าใจและคลายข้อสงสัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ทุกท่านมีความเข้าใจตรงกันในแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่ (PA) รวมไปถึงสามารถนำไปปฏิบัติและอธิบายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องต่อไป โดยการจัดงานเสวนา จะมีผู้บริหารของสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่รับผิดชอบในเรื่องการทำหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ฯ โดยตรง เข้าร่วมชี้แจงและตอบคำถาม รวมทั้งยังมีตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูจากโรงเรียนนำร่อง ที่ได้ร่วมทดลองการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ (PA) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา ในการนี้ จึงขอให้เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับชมและรับฟัง ได้ทางช่องทางที่ได้กล่าวไปแล้ว เพื่อเข้ามาน่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลิกโฉมวิชาชีพครู สู่คุณภาพการศึกษาที่ดี”รศ.ดร.ประวิต กล่าว

 

ที่มา ; มติชนออนไลน์ วันที่ 2 กันยายน 2564

Leave a Reply