ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ(กรณีทบทวน) (ว 13) ทุกสายงาน

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.  เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (กรณีทบทวน) (ว 13) ทุกสายงาน วิทยฐานะเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ

 – สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 97 ราย 

– สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 13 ราย  

– สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 ราย 

แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556 (กรณีทบทวน)

คลิกดาวน์โหลด  ไฟล์ทั้งหมด

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: