การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อขอลดเวลาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ก.ค.ศ.กำหนดเงื่อนไขdการลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือการดำรงวิทยฐานะของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายบริหารสถานศึกษาและสายการนิเทศการศึกษา ไว้ 3 ประการ

(ในกรณีเกิดสิทธิ์มากกว่า 1 เงื่อนไข ให้เลือกใช้เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง) คือ

 

1. เป็นผู้มีความสามารถภาษาต่างประเทศ

2. เป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ(ยากลำบาก เสี่ยงต่อความมั่นคงประเทศ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

    – สายนิเทศการศึกษาไม่ได้สิทธิตามข้อนี้

3. เป็นผู้พัฒนาตนเองต่อเนื่องโดยได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้นปริญญาโทและปริญญาเอก

    – เฉพาะครูต้องเรียนสาขาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และไม่ใช่สาขาบริหารจัดการสถานศึกษา

    – สายบริหารสถานศึกษาและนิเทศการศึกษาต้องเรียนสาขาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้หรือสาขาบริหารจัดการสถานศึกษา

    – หากเคยใช้คุณวุฒิในการลดระยะเวลาขอวิทยฐานะไปแล้วไม่ให้ใช้ซ้ำในคุณวุฒิเดิมอีก

4. เป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8 (กรณีครูอาชีวะหรือ ก.ศ.น.)

    – สายนิเทศการศึกษาไม่ได้สิทธิตามข้อนี้

หมายเหตุ  เงื่อนไขดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะได้ใช้สิทธิการนับระยะเวลาทวีคูณไปแล้ว

กรณีเงื่อนไขเป็นผู้มีความสามารถภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับความสามารถตามเงื่อนไขของหลักเกณฑ์ฯที่กำหนดก็สามารถนำมาลดระยะเวลาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะในกรณีเงื่อนไขเป็นผู้มีความสามารถภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)นั้น มีสาระสำคัญ ดังนี้

 

หลักการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสรุป

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ได้ถึงระดับคาดหวัง ตามบทบาท ตำแหน่ง หน้าที่

 

หลักสูตรอบรมอิงกรอบมาตรฐาน การวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) โดยการเข้าอบรม ณ ศูนย์ HCEC จังหวัด หรือที่ สพฐ.กำหนด

 

ระดับความสามารถ ทางภาษาอังกฤษตามหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

– Beginner (A1, A2)

– Intermediate (B1, B2)

– Advanced (C1,C2)

 

ระดับการพัฒนา

– ระดับพัฒนา A1 -> A2 -> B1 -> B2 -> C1-> C2

– จากระดับ A1 -> A2

– จากระดับ A2 -> B1

– จากระดับ B1 -> B2

– จากระดับ B2 -> C1

– จากระดับ C1 -> C2

 

ระดับคาดหวัง (ที่เป็นเป้าหมาย) ตามที่ สพฐ. กำหนด

A2เป็นต้นไป สำหรับครูผู้สอนวิชาอื่น ๆ และบุคลากรทางการศึกษา

B1เป็นต้นไป สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

-หากผ่านหลักสูตรเพิ่มเติมฯ สามารถเข้าสอนในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ EP/MEP/IEP ระดับประถมศึกษา

B2เป็นต้นไป สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา

– หากผ่านหลักสูตรด้านการสอนเพิ่มเติมฯสามารถเข้าสอนในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ EP/MEP/IEP ระดับมัธยมศึกษา

– ใช้ลดระยะเวลาในการขอเลื่อนวิทยฐานะ(สำหรับสายงานบริหาร สายงานนิเทศ และสายครูอื่นที่ไม่สอนภาษาอังกฤษ)

C1เป็นต้นไป สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

– หากผ่านหลักสูตรด้านการสอนเพิ่มเติมฯสามารถเข้าสอนในหลักสูตรห้องเรียนหลักสูตรนานาชาติ (IP) (ทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา)

– เป็นวิทยากรด้านภาษาอังกฤษได้

– ใช้ลดระยะเวลาในการขอเลื่อนวิทยฐานะ(สำหรับสายงานการสอน ครูที่่สอนภาษาอังกฤษ)

 

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานศึกษานิเทศก์ (ว.4/2564)

Leave a Reply