คณะกรรมการกลาง(ท้องถิ่น) ออกประกาศเทียบตำแหน่งสายครูเพื่อรับโอน

ก.กลาง (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ได้มีประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายการสอน ตำแหน่งครู ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546

ประกาศดังกล่าวเป็นการเทียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่ง “ครู” ของ อปท. และยังกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการรับโอนไว้ด้วย รายละเอียดตามสำเนาเอกสารข้างบน ครับ

ที่มา ; FB ชนินทร์ ราชมณี

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: