มาตรการ Safety zone in school ตัวอย่าง Education Sandbox

ช่วงสัปดาห์นี้ นี้มีข่าวน่าสนใจของกระทรวงศึกษาธิการสองเรื่อง

เรื่องแรก ข่าวมติคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบมาตรการ ๑) ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด รวมทั้ง ปวช./ปวส. รับเงินคนละ 2,000 โดยจ่ายผ่านสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้แก่นักเรียน หรือผู้ปกครองในรูปแบบของเงินสด หรือนำเข้าบัญชีธนาคาร ๒)การลดช่องว่างการเรียนรู้ ลดผลกระทบด้านความรู้ที่ขาดหายไปโดยให้สถานศึกษาสามารถถัวจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรตามนโยบายเรียนฟรี ใน 5 รายการ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ๓) สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และจัดทำสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้

และอีกข่าว กระทรวงศึกษาธิการหาหาแนวทางเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนในลักษณะ ON-SITE โดยได้มีการหารือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถึงมาตรการ Safety zone in school โดยจะมีการดำเนินการในลักษณะ Sandbox มีการจำกัดบุคคลเข้าออกโรงเรียนอย่างชัดเจน และ จะมีการคัดกรองโดยใช้วิธี  Rapid Antigen test และจะดำเนินการในโรงเรียนที่มีความพร้อมเท่านั้น หากไม่สามารถดำเนินการได้ และยังคงต้องเรียนในรูปแบบออนไลน์อยู่ก็ต้องมีการปรับให้นักเรียนได้เรียนรู้มิติทางสังคมมากขึ้น รวมถึงมีการกำชับครูไม่ให้สอนที่ต่อเนื่องจนเกินไปด้วยเนื่องพบนักเรียนประสบปัญหาออฟฟิศซินโดรมจากการนั่งเรียนที่ต่อเนื่องมากเกินไป โดยครูอาจต้องปรับเปลี่ยนมีการแทรกกิจกรรมระหว่างเรียนด้วย

สิ่งที่น่าสนใจ คือ Sandbox คืออะไร มีลักษระเฉพาะอย่างไร?

Sandbox (อ่านแซนด์บ็อกซ์)  หากค้นดูใน dict.longdo  เป็นคำนาม แปลว่า กล่องทราย หรือ หีบทราย หรือ กระบะทราย หรือ ลังทราย ขยายความคือกระบะ  ที่เด็กๆเอาไว้เล่น ก่อทรายเป็นปราสาท พอเล่นเสร็จก็จะเก็บทรายเข้าที่ แล้วถ้าอยากเล่นอีกครั้งก็นำออกมาใช้

Sandbox เป็นการสื่อความถึงพื้นที่ที่มีขอบเขตชัดเจน ที่เอาไว้ทดสอบระบบต่างๆ โดยไม่ต้องกังวลว่าถ้าเกิดระบบที่ทดสอบอยู่เกิดการล่มแล้วจะส่งผลต่อระบบหลัก เปรียบเสมือนกระบะทรายเด็กเล่นที่มีความปลอดภัย ที่ไม่ว่าจะเล่นยังไงเด็กก็ไม่เกิดอันตรายนั่นเอง

ทำนองเดียวกัน Sandbox วงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นสภาวะแวดล้อมในการทดสอบโปรแกรม หรือ แอปพลิเคชั่น ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ พร้อมประเมิน ค่าฟีเจอร์ต่าง ๆ หรือในแวดวงเทคโนโลยีทางด้านการเงิน (Fintech) ก็จะมี Sandbox เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกรรมบางอย่างที่มีการผ่อนปรนกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย เพื่อหาผลลัพท์ หรือ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น Sandbox ก็อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์สักเครื่อง เซิฟเวอร์สักชุด หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เอาไว้ทดสอบการทำงานในสภาวะแวดล้อมคล้ายจริง แต่ผลลัพธ์ ความเสียหาย และความสำเร็จนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานจริง

ซึ่ง Sandbox ในวงการ IT จะเอื้อประโยชน์ให้นักพัฒนาได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทดลองไอเดียได้อย่างเต็มที่ โดยปราศจากข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ เพื่อให้เห็นว่าในสภาวะการใช้งานที่เกือบคล้ายจริงนั้น จะเกิดผลอะไรต่อระบบที่ออกแบบไว้นั่นเอง

และข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้ คือ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เป็นแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของประเทศไทย การเปิด ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คือใช้พื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่ทดสอบการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีเงื่อนไขว่าประชาชนในพื้นที่ต้องรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาก็ต้องรับรับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเช่นกัน รวมไปถึงกฎเหล็กที่ห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางออกนอกจังหวัดก่อนครบเวลาการกัก และหากเกิดผลกระทบ อาทิ มีแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19  นั้นก็จะเกิดเฉพาะพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้น แต่ถ้าประสบความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นที่ จังหวัดภูเก็ตเช่นกัน

จะว่าไปแล้วในวงการศึกษาก็มี Sandbox ก่อนหน้านี้ เช่น โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นต้น 

ดังนั้น การที่กระทรวงศึกษาธิการจะทำ Safety zone in school เพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนในลักษณะ ON-SITE โดยเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อม ดำเนินการอย่างเข้มตามมาตรการของสาธารณสุข จำกัดบุคคลเข้าออกโรงเรียนอย่างชัดเจน และ จะมีการคัดกรองโดยใช้วิธี  Rapid Antigen test หากได้ผลดีนักเรียนปลอดภัย ก็ขยายผลไปพื้นที่อื่น หากดำเนินการไปแล้วมีปัญหาก็หยุดกลับมาใช้รูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่น ที่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งจะไม่กระทบกับโรงเรียนในพื้นที่อื่นหรือโดยรวม

คาดหวังว่า ขอให้โปรเจคดังกล่าวประสบผลสำเร็จ นักเรียนจะได้ไปโรงเรียนกัน

บวร  เทศารินทร์

Leave a Reply