มาตรฐานตำแหน่งใดบ่งบอกถึงคุณสมบัติและภาระงานของตำแหน่งนั้นๆ

การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) รวมทั้งการโอนข้าราชการอื่นมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่งนั้นๆ และเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการและแต่งตั้งโดยผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง โดยมาตรฐานตำแหน่งต่างๆ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งเป็นหนังสือเวียน (ว) ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ

 

.มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (ว8/2556) คลิกดูรายละเอียด

เป็นการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ทุกประเภทตำแหน่งทุกสายงานทุกตำแหน่งทุกสายงาน ได้แก่

  1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ประกอบด้วย 12 สายงาน ตำแหน่ง และระดับ ดังนี้
  1. 1 สายงานจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ)

 1.2 สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ)

 1.3 สายงานนิติกร ตำแหน่งนิติกร (ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ)

1.4 สายงานวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ)

1.5 สายงานประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ)

1.6 สายงานทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ)

1.7 สายงานวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ)

1.8 สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ)

1.9 สายงานวิชาการและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ)

1.10 สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ)

1.11 สายงานพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ)

1.12 สายงานบรรณารักษ์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ (ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ)

2.ตำแหน่งประเภททั่วไป ประกอบด้วย 8 สายงาน ตำแหน่ง และระดับ ดังนี้

          2.1 สายงานปฏิบัติงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน)

          2.2 สายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส)

          2.3 สายงานปฏิบัติงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส)

          2.4 สายงานปฏิบัติงานห้องสมุด ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน)

2.5 สายงานปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน)

2.6 สายงานปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน)

2.7 สายงานปฏิบัติงานโยธา ตำแหน่งนายช่างโยธา (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน)

2.8 สายงานปฏิบัติพยาบาลเทคนิค ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน)

 

 

ข.การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ (ว18/2556) คลิกดูรายละเอียด

เป็นการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพิ่มเติม ประเภทวิชาการ สายงานทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ คือ

 -ตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ระดับเชี่ยวชาญ)

 

ค. มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะด้านการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ว11/2560) คลิกดูรายละเอียด

เป็นการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะด้านบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด คือ

ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ประกอบด้วย 1 สายงาน ตำแหน่ง และระดับ ดังนี้

สายงานอำนวยการเฉพาะด้านการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วยตำแหน่ง ดังนี้

– ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด(อำนวยการเฉพาะด้านการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด) ระดับต้น

– ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด(อำนวยการเฉพาะด้านการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด) ระดับสูง

 

ง. มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ว15/2560 คลิกดูรายละเอียด

เป็นการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ปฏิบัติงานในสถาบันอาชีวศึกษา เป็นตำแหน่งที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ คือ

ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ประกอบด้วย 1 สายงาน มีตำแหน่ง และระดับ ดังนี้

สายงานอำนวยการ ประกอบด้วยตำแหน่ง ดังนี้

 – ตำแหน่งอำนวยการ ระดับต้น

– ตำแหน่งอำนวยการ ระดับสูง

 

คลิกดาวน์โหลด

มาตรฐานตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 

มาตรฐานตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

มาตรฐานตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

มาตรฐานตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มาตรฐานตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

มาตรฐานตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

มาตรฐานตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

มาตรฐานตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

มาตรฐานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

มาตรฐานตำแหน่ง นิติกร

มาตรฐานตำแหน่ง บรรณารักษ์

มาตรฐานตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

มาตรฐานตำแหน่ง พยาบาลเทคนิค

มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุด

มาตรฐานตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

มาตรฐานตำแหน่ง นายช่างโยธา

 

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: