แนวปฏิบัติการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ถึงจะงดการเรียนการสอนที่โรงเรียน แต่ก็ต้องดำเนินการไปโดยใช้การเรียนการสอนรูปแบบอื่น ค่าใช้จ่ายก็ต้องเกิดขึ้น  สพฐ.จึงแจ้งแนวการใช้เงินงบประมาณที่เป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม เพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้เงินอุดหนุนได้ถูกต้อง คล่องตัว และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

1.สามารถนำเงินอุดหนุนรายการค่าการจัดการเรียนการสอน(เงินรายหัว) ไปใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของครูได้ เช่น การเช่าซื้อ จัดหาซอฟแวร์สำหรับการสื่อสารทางไกล การจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการสอนออนไลน์ของครู เป็นต้น โดยให้โรงเรียนปรับแผนปฏิบัติการประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแผนดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.สามารถนำเงินอุดหนุนรายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล เช่น การผลิตสื่อการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ น้ำมันเชื่อเพลิงในการที่ครูออกติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาอินเทอร์เน็ตซิม หรือค่าชั่วโมงอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้

3. แจ้งผู้ปกครองนักเรียน ว่าสามารถนำเงินอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียนไปซื้ออินเทอร์เน็ตซิมเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนได้

4. เฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอน ซึ่งโดยปกติสามารถนำเงินอุดหนุนรายการค่าการจัดการเรียนการสอน(เงินรายหัว) ไปเป็นค่าอาหารกลางวัน (ในวันธรรมดาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นวันละ 2 มื้อ เช้า เย็น มื้อละ 20 บาท) แต่ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 หากนักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ และโรงเรียนไม่สามารถทำอาหารกลางวันบริการได้ ให้จ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันดังกล่าวแก่นักเรียนหรือผู้ปกครองเพื่อไปจัดหารอาหารรับประทานที่บ้านได้

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Leave a Reply