“กราบเรียน” กล่าวในโอกาสไหน? ใช้กับใครได้บ้าง?

กราบเรียน” “กราบเรียนในเบื้องต้น” “กราบเรียนอีกครั้งหนึ่ง

ต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องล้อกันเล่น หรือประชดน่ะครับ เป็นเรื่องวิชาการ

“กราบเรียน” กล่าวในโอกาสไหน ใช้กับใครได้บ้าง?

ว่าก็ว่า เราก็พบเห็นและได้ยินคำว่า “กราบเรียน” อยู่เนื่องๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุม พิธีการเปิดงาน หรือการกล่าวปราศรัยรณรงค์หาเสียงของนักการเมือง ซึ่งผู้กล่าวอาจมองว่าเป็นเรื่องของการให้เกียรติแก่คนที่กล่าวถึง หรืออาจเป็นเพราะพูดชินจนติดปาก

เมื่อไม่กี่วันคำว่า “กราบเรียน” ได้ถูกหยิบยกมาพูดคุยจนเป็นกระแสทางโลกโซเซียล อันเนื่องจากรายการดังรายการหนึ่งของโทรทัศน์ช่องหนึ่งเชิญนักการเมืองท่านหนึ่งมาพูดคุย และท่านนั้นพูดคำว่า “กราบเรียน” “กราบเรียนในเบื้องต้น”  “กราบเรียนอีกครั้งหนึ่ง” บ่อยมากระหว่างการสนทนากัน

ซึ่งหากมองในมิติของการพูดคุยสนทนาทั้งทางการ กึ่งทางการ หรือไม่เป็นทางการ ก็คงไม่ผิดอะไรมาก การสมควรหรือไม่สมควร ถูกหรือไม่ถูก ก็ขึ้นกับเหตุผลและมุมมอง

แต่ถ้าหากเป็นราชการ “กราบเรียน” มีแนวปฏิบัติ โอกาสการใช้ ใช้กับใครบ้าง เป็นเรื่องที่ควรนำเล่าในโอกาสนี้น่าจะเกิดความสนใจและจดจำมากขึ้น

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม “กราบเรียน” เป็นคำขึ้นต้นของหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองหนังสือราชการ โดยได้กำหนดไว้ที่ภาคผนวก 2 คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง เช่น

บุคคลทั่วไปใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายว่า “เรียน – ขอแสดงความนับถือ”

ส่วนบุคคลสำคัญที่ต้องใช้คำคำขึ้นต้นและคำลงท้ายว่า “กราบเรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง”

ดังนั้น “กราบเรียน” แท้จริงหากเป็นทางการหรือหนังสือราชการ แล้วใช้กับบุคคลสำคัญดังต่อไปนี้

 • ประธานองคมนตรี
 • นายกรัฐมนตรี
 • ประธานรัฐสภา
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานวุฒิสภา
 • ประธานศาลฎีกา
 • ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
 • ประธานศาลปกครองสูงสุด
 • ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
 • ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • อัยการสูงสุด
 • รัฐบุรุษ

ภาพ ; sanook.com

อ้างอิง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

Leave a Reply