ไฟเขียวแผนปฏิบัติการภาษาแห่งชาติ ชูอัตลักษณ์-เข้าใจ-พัฒนาเศรษฐกิจ

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ พ.ศ.2564-2565 ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอ

แผนดังกล่าวมีกรอบแนวคิดพัฒนาภาษาเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน 3 ด้าน ได้แก่

  • ภาษาเพื่อการดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชุมชนและความสมานฉันท์ของคนในชาติ
  • ภาษาเพื่อการรับรู้ เข้าใจและการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และ
  • ภาษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ประเด็นสำคัญในการพัฒนากรอบแนวคิด โดยการใช้ภาษาแม่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยที่เป็นภาษาราชการ และเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยไม่ละเลยการใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

  • พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชาติด้วยการเรียนรู้ภาษาที่หลากหลาย
  • ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติและปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ภาษาไทยให้เป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ภาษามนุษย์ สืบทอดการใช้ภาษาท้องถิ่นหรือภาษาแม่ทั้งในชีวิตประจำวันและระบบการศึกษา
  • พัฒนาทักษะและความสามารถด้านภาษาเพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
  • ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยและสื่อ เพื่อการสื่อสารการดำรงชีวิตและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

โดย ศธ.จะได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดนำยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ

ที่มา ; ไทยรัฐออนไลน์ 30 มิ.ย. 2564

Leave a Reply