คุรุสภาส่งเสริมกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า การส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางศึกษา เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ได้มีการดำเนินงานเชิงรุกมาอย่างต่อเนื่องและทำกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ

โดยการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community :  E-PLC) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา โดยคุรุสภาสนับสนุนเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมตามกระบวนการ E-PLC ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่ขอรับการสนับสนุนมา เป็นโครงการหนึ่งที่สามารถพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ที่นำไปสู่การใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม  

“กระบวนการ E-PLC เป็นการส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา และเตรียมผู้เข้าสู่วิชาชีพครู ได้แก่ นิสิต นักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 หรือ ชั้นปีที่ 5 ให้มีการเรียนรู้จากตัวแบบโดยมีครูพี่เลี้ยงเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งการออกแบบกิจกรรมนั้น สถาบันอุดมศึกษาที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องนำ 3 หลักการ คือ

    1.หลักจรรยาบรรณของวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา

    2.หลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

    3 หลักการปฏิบัติการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา สร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา และทุกสถานที่

โดยในหลักสูตรการจัดกิจกรรมนำประเด็นการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมาบูรณาการกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันของคนในวงวิชาชีพ ประกอบด้วย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นต้น 

ซึ่งกระบวนการส่งเสริมในรูปแบบนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน มีเป้าหมาย ทั่วถึง และเท่าเทียม” เลขาธิการคุรุสภา กล่าว 

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า โครงการ E-PLC เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ถึงปัจจุบัน มีสถาบันอุดมศึกษาขอรับเงินสนับสนุนแล้ว 40 แห่ง มีผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้าร่วมทั้งสิ้น 75,494 คน โดยในปี 2564 นี้ มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 27 แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 19,323 จำแนกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 10,099 คน นิสิต นักศึกษาครู 7,885 คน และ อาจารย์นิเทศก์ 1,339 คน โดยมีบริษัท วิสดอมไวด์ เป็นผู้สนับสนุนระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินงาน

ดร.ดิศกุล กล่าวด้วยว่า ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เล็งเห็นผลสำเร็จในการดำเนินโครงการและความสำเร็จในการจัดทำบทเรียนจรรยาบรรณวิชาชีพออนไลน์ของคุรุสภาว่า เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ และความเป็นผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู จึงนำบทเรียนดังกล่าวไปพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่นิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3,099 คน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ TrainFlix ด้วย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ศึกษาแนวทางขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมตามกระบวนการ E-PLC ได้ทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th 

ที่มา ; เดลินิวส์ จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

Leave a Reply