Site icon ดร.บวร เทศารินทร์

ก.ค.ศ.ไฟเขียวร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รักษาการ รมว.ศธ. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ..เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยได้มีการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว และได้มีการเผยแพร่เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการครู โดยหลังจากนี้จะได้นำเสนอ ก.ม.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลใช้บังคับกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานทางการศึกษาโดยอนุโลมต่อไป

ที่มา ; เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

ข่าวเดียวกัน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ร่าง) 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….  

(ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสาระสำคัญ ดังนี้ มาตรฐานทางจริยธรรม 9 ข้อ

1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้อง ในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม 

4. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ  

6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล  และ 

9. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

โดยหลังจากนี้จะได้นำเสนอ  คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

ที่มา ; มติชนออนไลน์ วันที่ 19 มีนาคม 2564

Exit mobile version