ถ้อยแถลง

เว็บบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา ผ่านบทความ ข้อเขียน เรื่องเล่า วีดีโอ สื่อประสม เอกสาร ตำรา คู่มือ หรือคอร์สเรียนออนไลน์ ทั้งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ประจำของ ดร.บวร เทศารินทร์ (คลิกปุ่มติดตาม)

จัดการศึกษาอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์?

รวมบทความ ข้อเขียน ข่าวสาร ทั้งที่เป็นหลักการ แนวคิด ทักษะหรือเทคนิคการบริหารจัดการ  สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กรณีศึกษา ผลงาน แบบอย่าง ที่ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันปัญหาการศึกษา กระบวนการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลที่ได้ผลลัพธ์อย่างแท้จริง คลิกอ่าน >>>

กว่าจะเป็นครูและอยู่ต่อได้อย่างไร?

รวมข้อเขียน บทความ เรื่องเล่า ข้อมูล สื่อ สื่อผสม สื่อเทคโนโลยี กรณีศึกษา แบบอย่างที่ดีรวมทั้งระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่อาชีพ ตำแหน่ง การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และความก้าวหน้าในตำแหน่งสายงานครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิกอ่าน >>>

รู้ยังสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของครูฯ?

รวมข้อเขียน บทความ เรื่องเล่า ข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับสวัดิการ ประโยชน์เกื้อกูล และสิทธิอื่น ๆ ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหรือทายาท พึงได้รับ และขอใช้สิทธิในสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลนั้น ๆ จากราชการ  คลิกอ่าน >>>

“ความรู้บางอย่างเป็นเรื่องต้องรู้ บางอย่างเป็นเรื่องควรรู้ บางอย่างเป็นเรื่องที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ได้ วิชาความรู้ทุกอย่าง ไม่มีคุณไม่มีโทษในตัว คุณและโทษจากวิชาความรู้อยู่ที่คนใช้เป็นสำคัญ หากผู้รู้ใช้วิชาไปในทางที่ถูก ก็เป็นคุณ หากใช้ไปในทางที่ผิด ก็เป็นโทษ จึงไม่ควรไปโทษวิชาความรู้บางอย่างไม่ดี แต่ควรพิจารณาการใช้วิชาความรู้ให้เหมาะสม”
“วิชาเป็นทรัพย์ที่ดีกว่าทรัพย์ภายนอก เพราะวิชานั้นนอกจากจะใช้ไม่มีวันหมด ยังใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการหาทรัพย์ภายนอกได้อีกด้วย และสามารถเป็นทรัพย์ภายในติดตามไปได้ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ”
วิชาเป็นทรัพย์
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ 
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 

 

EdPAproject (PA)

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิก >>>>

PA_vdo (PA)

รวมวิดีโอ ที่มา หลักการ แนวคิด แนวทางการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PA) คลิก >>>

PA_Manual (PA)

คู่มือดำเนินการและแนวทางการดำเนินงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) คลิก >>>

การพัฒนานวัตกรรม (PA)

รวมเนื้อหา กิจกรรม และรูปภาพการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมตามโครงการ EdPAproject คลิก >>>

การพัฒนาครูนวัตกร (PA)

รวมเนื้อหา กิจกรรม และรูปภาพการดำเนินงานพัฒนาครูนวัตกรตามโครงการ EdPAproject คลิก >>>

ข่าววิทยฐานะเกณฑ์ (PA)

รวมข่าว สาระ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่ง วิทยฐานะครูฯ  PA คลิก >>>

ติดต่อ

borworntesarin@gmail.com
Tel,Line ID 081-8796280

ติดตาม